کمیته علمی کنفرانس

 

دکتر محمد طیبی رهنی

دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر محمدرضا عصاری

 دانشگاه صنعتی جندی شاپور

 

دکتر کاظم حسن زاده

 دانشگاه پلی تکنیک اکول کانادا

 

دکتر مهدی داراب

دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ

 

دکتر سید حسین سادات

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر مهران نصرت الهی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر محمدعلی شاهی آشتیانی

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر جواد مرزبان راد

 دانشگاه علم و صنعت

 

دکتر محسن نظری

 دانشگاه شاهرود

 

دکتر سید محمد حسین شریفی

دانشگاه صنعت نفت

 

دکتر علی یار جوادی

دانشگاه تهران

 

دکترسید آرش شمس طالقانی

پژوهشگاه هوافضا

 

دکتر ابراهیم افشاری

 دانشگاه اصفهان

 

دکتر امین یاقوتیان

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 

دکتر فرشاد ترابی

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

 

دکتر منیژه ذاکری

دانشگاه تبریز

 

دکتر علیرضا نادری

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر مصطفی محمودی

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر مصطفی نظری

 دانشگاه شاهرود

 

دکتر علی عباس نژاد

 دانشگاه صنعتی شاهرود

 

دکتر سامان آبدانان

 دانشگاه اهواز

 

دکتر حسن ناصح

 پژوهشگاه هوافضا

 

دکتر علی کیماسی

 دانشگاه خوارزمی

 

دکتر مهدی جهرمی

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر محمد احمدزاده طلاتپه

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 

دکتر رفعت محمدی

 دانشگاه اراک

 

دکتر محمد حبیبی

 پژوهشگاه نفت

 

دکتر علی ميرمحمدی

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی

 

دکتر امید رهایی

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

دکتر روزبه رياضی

دانشگاه تهران

 

دکتر هادی کارگر

 دانشگاه آزاد

 

دکتر رضا اسماعیل زاده

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر رضا زردشتی

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر عباس طربی

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر سیدمهدی نبوی

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر مجید جمال امیدی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر سعید شکرالهی

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دکتر محمد وهابی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

دکتر محمد گوهرخواه

 دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

دکتر مصطفی اسماعیلی

پژوهشگاه هوا فضا

 

دکتر بابک کامکاری

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دکتر محمد شفیعی دهج

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

 

دکتر یونس جاوید

دانشگاه خوارزمی

 

مهندس محمدامين جوادي

 دانشگاه آزاد اسلامي

دکترمصطفی امیدی بیدگلی

 دانشگاه آزاد اسلامي